Szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység.

Háttérszabályozás

http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/13545/obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata.pdf

 

68. §


(1) Jelen szabályzat értelmében szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási
szakképzés, az alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a
megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek
összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák
gyakorlására.
(2) A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. A szakmai gyakorlat
időtartamára a tantervben meghatározottak irányadóak. Az Egyetemen kívül teljesítendő szakmai
gyakorlat kritérium-feltétel.
(3) A hathetes szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető.
(4) A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó
nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.
(5) Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az Egyetem valamelyik
intézetében is teljesíthető (belső gyakorlóhely).
(6) A gyakorlati képzés teljesítéséről a gyakorlati hely igazolást, illetve a hallgató munkájáról írásos
értékelést ad, amelyet a hallgatónak a (4) bekezdésben jelölt intézethez kell eljuttatnia.
(7)58 Azon hallgatónak, aki a végbizonyítvány megszerzésének feltételeként előírt követelményeket a
szakmai gyakorlat kivételével teljesítette, a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásáig a hallgatói
jogviszonya szünetel. Az e bekezdés szerinti hallgatói jogviszony szüneteltetésére a 26.§ (2)
bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.(4) A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó
nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.
(5) Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az Egyetem valamelyik
intézetében is teljesíthető (belső gyakorlóhely).

 

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje a Kandó Karon

  1. A hallgató az adott szaknak, szakiránynak (specializációnak) megfelelő szakmai gyakorlati helyet (a továbbiakban: céget) keres
  2. A hallgató kitölti, és a céggel aláírattatja a befogadó nyilatkozatot, a Tanulmányi Osztályon igazoltatja a teljesített kreditjeinek a számát, és leadja a nyilatkozatot az intézetnek.
  3. Az intézet eljuttatja az együttműködési megállapodást a cég felé.
  4. A cégtől visszaérkezett, kitöltött, aláírt és lepecsételt megállapodást a kar részéről a dékán és az intézet igazgató aláírja, annak két eredeti példányát az intézet visszaküldi a cégnek.
  5. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég – az intézeti koordinátor félé - megküldi az igazolást, ellátva a hallgató munkájáról szóló írásos értékeléssel.
  6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai gyakorlati beszámolóját.
  7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.